29 January, 05:40

ظلم و تبعیض علیه فرزندان پدر افغان در ایران

چون میگذرد کلی غم و غصه است .